Ze vstupného

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další identifikační údaje.
Do 10-ti dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného:

  • Kulturní akci     10%
  • Sportovní akci  10%
  • Prodejní akci     20%
  • Reklamní akci   20%

Místní poplatek lze uhradit hotově na pokladně Města Bystřice nad Pernštejnem, nebo v kanceláři obecního živnostenského úřadu popř. bezhotovostním převodem na účet města č. 9005-723751/0100, pod přiděleným variabilním symbolem.

Formuláře

Oznámení veřejné produkce a ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného