Za lázeňský a rekreační pobyt

Informace k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za rekreační pobyt platí fyzická osoba, která je přechodně a za úplatu ubytována v územním obvodu města Bystřice nad Pernštejnem, za účelem rekreace.
Poplatek za rekreační pobyt pro město vybírá ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Ubytovatel provede registraci k poplatku do 30 dnů od zahájení činnosti na formuláři Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Poplatek je splatný nejpozději k 31. 1. následujícího kalendářního roku.
Sazba poplatku činí:
5,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu

V platné obecně závazné vyhlášce města je konkrétně stanoveno osvobození od tohoto poplatku, povinnost vést evidenční knihu. Podrobné náležitosti evidenční knihy jsou uloženy zákonem o místních poplatcích.
Místní poplatek lze uhradit hotově na pokladně Města Bystřice nad Pernštejnem, nebo v kanceláři obecního živnostenského úřadu popř. bezhotovostním převodem na účet města č. 9005-723751/0100, pod přiděleným variabilním symbolem.

Formuláře
Ohlášení k místnímu poplatku za rekreační pobyt
Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt