Z ubytovací kapacity

Informace k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
Poplatek platí ubytovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Provede registraci k poplatku do 10 dnů od zahájení činnosti na formuláři Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity. 
Poplatek je splatný nejpozději k 31. 1. následujícího kalendářního roku.

Sazba poplatku činí 5,- Kč za využité lůžko a den. V platné obecně závazné vyhlášce města je konkrétně stanoveno osvobození od tohoto poplatku, povinnost vést evidenční knihu. Podrobné náležitosti evidenční knihy jsou uloženy zákonem o místních poplatcích.

Místní poplatek lze uhradit hotově na pokladně Města Bystřice nad Pernštejnem nebo v kanceláři obecního živnostenského úřadu, popř. bezhotovostním převodem na účet města 9005-723751/0100, pod přiděleným variabilním symbolem.

Formuláře:
Hlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
Přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity