Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/92Sb.  rozumí významným krajinným prvkem (VKP) lesy, rybníky, jezera, vodní toky, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) a dále jsou jimi ty části krajiny, které jsou zaregistrovány příslušným orgánem ochrany přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.   VKP chráněny před poškozováním a ničením a mohou se využívat jen tak, aby jejich funkce nebyla oslabena. K činnostem, které by je mohly ohrozit (umístění staveb, terénní úpravy, změny kultur, odvodňování, zásahy do koryt toků aj.) je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

O vydání závazného stanoviska žádá investor, příp. jím pověřený zástupce.

Co k tomu potřebuji?

  • žádost (k dispozici ke stažení)
  • projektová dokumentace k územnímu řízení
  • doklady o vlastnictví
  • kopie katastrální mapy

Osoby

referent (ochrana přírody a krajiny)                                                telefon                       

Ing. Kristýna Balážová, Ph.D.                                                      566590301

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace