Vidimace a legalizace

Základní informace
Vidimace a legalizace je prováděna na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Legalizace a vidimace se provede na žádost občana. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Kde a s kým situaci řešit
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405
odbor správní a školství, I. patro – kancelář č. 1.2.
odbor financí a živnostenského úřadu, II. patro – kancelář č. 2.5.
odbor financí a živnostenského úřadu, II. patro – kancelář č. 2.6.
odbor správní a školství, III. patro – kancelář 3.17.
odbor územního plánování a stavebního řádu, V. patro – kancelář č. 5.2.

Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů.

Jakým způsobem se provádí vidimace a legalizace, kdy se neprovede a jaké doklady doklady je nutné předložit
Vidimace
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina)  se doslova shoduje s  předloženou listinou. § 9 zákona o ověřování stanovuje, kdy se vidimace neprovede je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba;
je-li předožená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele; 
je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jež je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele;
je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka;
jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena;
není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda je jedná o prvopis; již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního předpisu

Legalizace
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. § 10  a § 13 zákona o ověřování stanovuje, kdy se legalizace neprovede
- je –li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;
- jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí;
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy;
- jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci předloží k prokázání své totožnosti platný Občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky
Průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti členského státu Evropské unie, jde-li o cizince;
Průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany;
Průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osoby požívající doplňkové ochrany;
Průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany;
Průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Správní poplatky
30, - Kč vidimace každé strany vidimované listiny
30,- Kč legalizace podpisu na listině

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Pro vidimaci a legalizaci nejsou požadovány žádné tiskopisy. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na vlastní náklady.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace