Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.
Územně analytické podklady slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (především územních plánů obcí), jejich změn a pro rozhodování v území.
Územně analytické podklady ORP Bystřice n. P. - 5. úplná aktualizace - 12/2020

Textová část ÚAP:
Textová část územně analytických podkladů s rozborem udržitelného rozvoje

Grafická část ÚAP:
Poklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
Výkres hodnot území 

Výkres limitů využití území část

Výkres záměrů na provedení změn v území část

Rozbor udržitelného rozvoje území
Výkres problémů k řešení část
 

První ÚAP roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik, zeměření výzvy 5.3. a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. 
www.strukturalni-fondy.cz/iop

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace