Úsek vodního hospodářství

Úsek vodního hospodářství

 1. zajišťuje výkon státní správy na úseku vodního hospodářství v celém rozsahu ve smyslu § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle předpisů souvisejících,
 2. zajišťuje výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů,
 3. vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl (rybníky, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, úpravny vod, vodní nádrže, úpravy vodních toků atd.) upravuje, omezuje nebo zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4 vodního zákona
 4. vydává povolení k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona,
 5. mění, popř. ruší podle § 12 vodního zákona z vlastního podnětu nebo na návrh jím vydaná povolení, jsou-li pro to zákonné důvody,
 6. povoluje vyjmenované činnosti (vysazování stromů a keřů v záplavových územích, těžbu písku, bahna, provádění geologických prací spojených se zásahem do záplavového území, zasypávání odstavných ramen vodních toků atd.) podle § 14 vodního zákona,
 7. vydává povolení ke zřízení, změnám a zrušení  vodních děl podle § 15 vodního zákona,
 8. stanovuje lhůty k obnovení vodního díla
 9. vydává souhlasy vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry,
 10. vyjadřuje se podle § 18 vodního zákona k umístění, provedení nebo změně stavby nebo zařízení nebo činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry,
 11. podle § 19 vodního zákona vede vodoprávní evidenci
 12. stanovuje ochranná pásma k ochraně vydatnosti jakosti nebo zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou,
 13. podle § 38 VZ povoluje ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu (např. v případě havárií apod.) vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění OV vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením,
 14. podle § 39 schvaluje plány opatření pro případy havárie,
 15. podle § 42 stanovuje opatření k nápravě k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií,
 16. rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo podle § 55 VZ,
 17. v zájmu ochrany vodních děl na návrh vlastníka vodního díla stanovuje podle § 58 ochranné pásmo vodního díla,
 18. provádí a zabezpečuje ochranu před povodněmi v rozsahu podle § 63 a následující vodního zákona,
 19. podle § 109 VZ upravuje, omezuje nebo i zakazuje povolené nakládání s vodami, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody,
 20. vykonává vodoprávní dozor vodoprávního úřadu podle § 110 VZ, v rozsahu své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad,
 21. schvaluje návrhy kanalizačních řádů kanalizací pro veřejnou potřebu a vydává další opatření vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 22. schvaluje návrhy  manipulačních řádů vodních děl,
 23. kontroluje plnění vydaných rozhodnutí a vede jejich evidenci,
 24. ukládá pokuty za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství, vydává opatření k odstranění zjištěných závad,
 25. vede vodoprávní  evidenci podle speciálního předpisu o vodoprávní evidenci, odpovídá za vedení archivu vodního hospodářství, vede evidenci všech vydaných rozhodnutí,
 26. provádí statistické zjišťování o povolených vodních dílech dle ust. § 10 odst. 3 a § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, atd.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace