Úsek ochrany zemědělského půdního fondu

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu  –  pověřený obecní úřad a  obecní úřad s rozšířenou působností (III):

 1. vydává souhlasy se změnou kultur (trvalý travní porost TTP ® orná půda) – dle využití, vhodnosti pozemku na žádost vlastníka
 2. ukládá změny kultur, je-li to nutné z hlediska  ochrany životního prostředí u pozemků s výměrou nad 1 ha (v zátopových oblastech, ochranných pásmech vodních ploch, toků apod.),
 3. uděluje souhlasy k návrhům územně plánovacích podkladů a regulačních plánů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce
 4. uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, komunikací, cest,
 5. uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), dočasně i trvale, do výměry 1 ha, schvaluje plány rekultivace, vymezuje a předepisuje odvody za odnětí půdy ze ZPF,
 6. rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součásti ZPF,
 7. provádí kontrolní činnost svých vydaných rozhodnutí,
 8. ukládá pokuty za porušení ustanovení zákona o ochraně ZPF,
 9. potvrzování geometrických plánů (GP), ve kterých dochází k drobným změnám zemědělských kultur dotčených pozemků,
 10. potvrzování žádostí o poskytnutí dotace na hospodaření na  pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 11. součinnost s ostatními orgány státní správy a jimi řízenými organizacemi  (AOPK, ČIŽP, std.),

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace