Úsek ochrany přírody a krajiny

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají ve svém správním obvodu státní správu v ochraně přírody a krajiny, pokud není příslušný jiný orgán ochrany přírody (např. krajský úřad, ministerstvo životního prostředí aj.) a nejde-li o území národního parku, CHKO nebo jejich ochranného pásma. To znamená zejména:

  1. vydávají závazná stanoviska k zásahům do (registrovaných) VKP a registrují VKP
  2. vyhlašují památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťují jejich ochranu - popřípadě ji zruší,
  3. vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody ve svém správním obvodu,
  4. ukládají pokuty za přestupky (fyzických osob) a za protiprávní jednání (podnikatelských subjektů) - dle § 87 a 88 zákona 114/92 Sb. (kromě stanovených výjimek),
  5. e) vydávají souhlas k umísťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.),
  6. f) uplatňují stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., atd.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace