Úsek ochrany ovzduší

Úsek ochrany ovzduší

  1. vede evidenci oznámení pro střední stacionární zdroje a údaje z této evidence poskytuje ČHMÚ a ministerstvu,
  2. rozhoduje o vyměření poplatků, odkladu nebo prominutí části poplatků za znečišťování ovzduší u  středních stacionárních zdrojů,
  3. ověřuje údaje souhrnné provozní evidence u středních stacionárních zdrojů a předává je ČHMÚ a ministerstvu k zajištění evidence o stacionárních zdrojích,
  4. ukládá pokuty za porušení povinností stanovených zákonem podle ust. § 40 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb.,
  5. vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž zákon stanoví ohlašovací povinnost,
  6. rozhoduje o vyměření poplatků za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů,
  7. kontroluje dodržování podmínek stanovených zákonem, ukládá nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků
  8. zajišťuje přípravu a vydávání nařízení obce, jímž může na svém území stanovit opatření ke snižování nebo předcházení výskytu  světelného znečištění ovzduší.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace