Úsek nakládání s odpady

Zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech
§ 146

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a) vede a zpracovává evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona,

b) kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona, s výjimkou oblastí, v nichž je podle § 147 odst. 1 písm. a) ke kontrole příslušný obecní úřad, a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

c) může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajistit odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby; při správě placení těchto nákladů se postupuje podle daňového řádu,

d) může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí, a

e) vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství.

(2) Pokud tímto zákonem nebo jiným právním předpisem není stanoveno jinak, je k rozhodování podle odstavce 1 místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je provozována činnost nebo se nachází movitá věc, které se rozhodnutí týká.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává

a) z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů,

b) vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a

c) vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.

(4) Závazné stanovisko a vyjádření podle odstavce 3 obsahuje posouzení žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

(5) Vyjádření a závazné stanovisko podle odstavce 3 vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má být realizován příslušný záměr.

Nové zákony v oblasti odpadového hospodářství 

Schválené texty zákonů Parlamentem ČR 

Nový zákon o odpadech - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=676&ct1=0&v=SZ
Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=677&ct1=0&v=SZ
Změnový zákon - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=678&ct1=0&v=SZ
Novela zákona o obalech - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=679&ct1=0&v=SZ
Ministerstvo životního prostředí připravuje metodické podklady pro obce, jakým způsobem v rámci nového legislativního nastavení postupovat.
Veškeré podklady naleznete na stránkách MŽP - https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady. Již byly zveřejněny poklady k nastavení obecních systémů.

 

Příručka pro obce a města k novému zákonu o odpadech

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace