Úsek lesního hospodářství

Orgán státní správy lesů na úrovni pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí  rozhoduje:      

 1. o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3),
 2. o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4),
 3. o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3),
 4. o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění   funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
 5. o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 6. o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4),
 7. o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5),  pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 8. o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2),
 9. o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 32 odst.
 10. o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 4),
 11. o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4),
 12. o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),
 13. o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 6),
 14. o ukládání pokut (hlava devátá),
 15. o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují jejich správní obvod,
 16. o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud nepřesahují jejich správní obvod.
 17. vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu (§ 12 odst. 2),
 18. uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo,
 19. vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),
 20. zajišťuje zpracování osnovy (§ 25 odst. 1),
 21. povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2),
 22. povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6),
 23. ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém správním obvodu,
 24. soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu,
 25. vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).
 26. vykonává státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace