Stavební povolení k vodním dílům

K provedení stavby vodního díla, k jejich změnám a změnám jejich užívání i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Mezi vodní díla patří např.: stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, lapač tuků, odlučovač ropných látek, stavby studní, stavby zavlažování a odvodňování pozemků, přehrady, vodní nádrže, rybníky, jezy a jiné. K vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla dle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona je oprávněn příslušný vodoprávní úřad po provedeném správním řízení zahájeném na žádost fyzické nebo právnické osoby. Slouží-li vodní dílo i k nakládání s vodami (např. odběr podzemních či povrchových vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních aj.), je třeba požádat vodoprávní úřad i o povolení k nakládání s vodami dle § 8 vodního zákona, a to nejpozději současně s žádostí o povolení stavby vodního díla. Stavbu vodního díla lze užívat až po vydání kolaudačního souhlasu (stavby povolené před r. 2006), nebo vydání kolaudačního rozhodnutí (stavby povolené před r. 2006).

Co k tomu potřebuji?

  • podat žádost
  • podklady, které jsou nutné k vyřízení žádosti, jsou uvedeny v příloze žádosti
  • správní poplatek, který je nutno uhradit před vydáním stavebního povolení, lze po obdržení výzvy k zaplacení správního poplatku zaplatit přímo na pokladně Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem nebo převodem na účet.

Osoby

Referent Telefon 
Ing. František Klimeš   566 590 300
Bc. Marek Ondra  566 590 325

 

 

 

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace