Rybník Vojetín

PROJEKT: 

Rybník Vojetín

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Město Bystřice nad Pernštejnem

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Miroslav Skryja

DODAVATEL: SPH stavby s.r.o.

MÍSTO REALIZACE: k.ú. Vojetín u Rozsoch

CELKOVÉ náklady: 6.028.186,12 Kč

dotace: 4.219.000,00 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 8.6.2022

Cíl akce (projektu): Zadržení vody v krajině, ochrana před povodněmi a suchem, extenzivní rybochovné hospodaření a výrazné zvýšení biodiverzity dotčeného území.

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

                                                                        

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

                                                                     

STAV PO REALIZACI: