Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Základní informace k životní situaci
Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitost napojit přímo na komunikaci, a na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice může být připojena jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis).
Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu.
Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu.

Na které instituci životní situaci řešit
Obraťte se na silniční správní úřad.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitost připojena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Na úřadě předložte:

  • žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci
  • dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti).
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající).

K vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice souhlas Ministerstva vnitra).
Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra) vyžádá.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč.
Za povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy se vybírá správní poplatek 1 000 Kč.
Správní poplatek můžete uhradit poštovní poukázkou nebo hotově.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Účastníkem řízení o povolení připojení nemovitosti na pozemní komunikaci je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice Ministerstvo vnitra).

Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat odvolání.
Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč.
Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Další informace
Můžete se obrátit na:

  • Ministrestvo dopravy
  • krajský úřad
  • obecní úřad s rozšířenou působností

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo dopravy
- Pozemní komunikace

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Uzavírka pozemní komunikace

 

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

 

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu

 

Návrh na změnu dopravního značení

 

Návrh na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu

 

Zvláštní užívání - nadměrná přeprava

 

Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace