Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Město Bystřice nad Pernštejnem

2. Důvod a způsob založení

 • Obec vznikla ke dni 24.11.1990 jakožto územní samosprávná jednotka s právní subjektivitou, a to na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 • Dle současné právní úpravy je tak obec základním územním samosprávným celkem, územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Obec je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně – v samostatné působnosti. 
 • Věci, které obci stanoví zvláštní zákony a je tak jimi stanoveno, vykonává obec v přenesené působnosti. Na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, je obec obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností.

3. Organizační struktura
       Právnická osoba - obec

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  oficiální
  Město Bystřice nad Pernštejnem
  Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • oficiální
   Město Bystřice nad Pernštejnem
   Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu:  9005-723751, kód banky: 0100
 • ​(variabilní symbol dle druhu poplatku, popř. platby)

6. IČO

 • 00294136

7. DIČ

 • CZ00294136

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Návrh, stížnost, žádost, podnět a další podání lze podat
 1. písemně na adrese:
  MěÚ Bystřice nad Pernštejnem
  Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 2. prostřednictvím e-mailové adresy  posta@bystricenp.cz
 3. osobně písemně nebo ústně na podatelně MěÚ Bystřice nad Pernštejnem v úřední hodiny

11. Opravné prostředky

 • Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).
 • Odvolání lze podat stejným způsobem jako příjem žádostí a dalších podání jak je uvedeno v bodě 10.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace