Potřebuji postavit oplocení, bazén, pergolu, garáž, skleník,...

Co vyžaduje stavba oplocení, bazénu, pergoly, zahradního altánu, kůlny, garáže, zahradního domku a skleníku?
a) oplocení:
Jde o stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bod 14 stavebního zákona, která vyžaduje vydání územního souhlasu. Výměna stávajícího oplocení ve stávající trase nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.

 b) bazén:
Stavba bazénu do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěného v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku nepodléhá povolovacímu procesu stavebního úřadu.

 c) pergola, zahradní altán, kůlna, garáž, zahradní domek:
Stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, nepodléhá povolovacímu procesu stavebního úřadu.

Jde-li stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení postačí vydání územního souhlasu bez stavebního povolení a ohlášení.

Pro stavby do 50 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m a pro stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m² celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, které jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se jimi podstatně nemění a které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí vydání územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou stavbou.

Jestliže nebudou splněny výše uvedené parametry, je nutné pořádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

 d) skleník:
Stavba skleníku do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěného v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení, nepodléhá povolovacímu procesu stavebního úřadu.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace