Postup pro podávání a vyřizování žádosti o informaci

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací

Poskytování informací a podávání žádostí o poskytování informací městem Bystřice nad Pernštejnem a jeho orgány (dále jen “povinný subjekt”) je upraveno zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o svobodném přístupu k informacím”).
Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený zaměstnanec města Bystřice nad Pernštejnem zařazený do městského úřadu (dále jen “zaměstnanec”) nebo odbor městského úřadu (dále jen “MěÚ”) poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli ani ústně ani telefonicky informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Náležitosti písemné žádosti:

 • musí být zřejmé, že je určena povinnému subjektu, a dále kdo ji činí; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele (např. jeho elektronická adresa).
 • musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odloží se. Žádost se odloží také v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu.
Písemná žádost se podává na adresu: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 15. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně MěÚ, faxem na čísle: 566 590 347, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese posta@bystricenp.cz.

Poskytnutí informace:
Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, nebo na paměťových médiích. Za datum podání žádosti se považuje den, kdy ji povinný subjekt obdržel. Týká-li se žádost zveřejněné informace, zaměstnanec, odbor MěÚ sdělí žadateli, kde a jakým způsobem je možné požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá (tato skutečnost se považuje za nové podání žádosti), bude mu sdělena ve lhůtě 15 dnů.
Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit, nejvýše však o 10 dní, ze závažných důvodů, kterými jsou:

 • vyhledávání a sběr informací v odborech, které jsou odděleny od odborů nebo útvaru interního auditu MěÚ vyřizujících žádost
 • vyhledávání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má vážný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více odbory MěÚ, které mají vážný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Neposkytnutí informace:

Povinný subjekt neposkytne informace v případech stanovených v ustanovení § 7 - § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím.
Pokud není žádosti o poskytnutí informace byť jen z části vyhověno, vydá se o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí (výjimku tvoří případy, kdy se žádost odloží – čl. II., písm. A).
Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat označení povinného subjektu, který ho vydal, číslo jednací a datum, označení příjemce rozhodnutí, výrok rozhodnutí s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění omezení práva na informace, poučení o možnosti odvolání, jméno, příjmení a funkci pověřeného pracovníka.
Pokud ve lhůtě pro vyřízení žádosti není vydáno rozhodnutí, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým byla informace odepřena. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
Odvolání se podává u povinného subjektu na adrese: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 15
Odvolání je možno podat prostřednictvím formuláře “Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace”, který je možno získat v podatelně MěÚ, nebo v elektronické podobě.
O odvolání rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat do 15 dnů od jeho doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že vydalo rozhodnutí, kterým odvolání zamítlo. Za den doručení se v takovém případě považuje den uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad

Bezplatně jsou poskytovány:

 • informace poskytnuté formou nahlédnutí do "spisu, dokumentu" v listinné podobě
 • informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu
 • informace, které jsou k dispozici v rámci elektronického zpracování dokumentů v působnosti MěÚ a lze je zaslat elektronickou poštou.

Náklady za poskytnutí informace:

1. materiálové náklady - kopírování materiálů, či vypalování datového CD se řídí platným ceníkem Turistického informačního centra v Bystřici nad Pernštejnem.

2. náklady na odeslání informací žadateli - náklady na balné 50,- Kč,náklady na poštovní služby dle platných sazeb provozovatele poštovních služeb

3. zpracování, vyhledání informace

 • do 30 minut 70,-Kč
 • do 60 minut 120,-Kč
 • za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací v rozsahu 2 hodiny práce a více sazba za 1 celou hodinu 200,- Kč (v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka)

Skutečnost, že za poskytnutí informace je požadována úhrada spolu s výší této úhrady musí být žadateli oznámena písemně před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, bude žádost odložena.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na pokladně městského úřadu  nebo bezhotovostní platbou na účet města č.  9005-723751/0100  vedený u Komerční banky před vyhledáním a podáním informace. Pro identifikaci plateb bude žadateli přidělen variabilní symbol. 

Vzor žádosti o pokytnutí informace
Vzor odvolání podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace