Poskytnutí údajů z informačního systému

Poskytnutí údajů z informačního systému
Základní informace
Poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a číslech a o změně některých zákonů v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

  • Obyvatel starší 15 let
  • Za obyvatele mladšího 15 let žádá o poskytnutí údajů z informačního systému  jeho zákonný zástupce.
  • Za obyvatele, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z informačního systému, podává žádost opatrovník.
  • Za obyvatele může požádat o poskytnutí údajů z informačního systému rovněž  člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
  • Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů z informačního systému zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Kde a s kým situaci řešit'
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor správní a školství, oddělení správní, ulice Příční 405 – III. patro.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému obyvatel obdrží na Městském úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor správní a školství, oddělení správní, ulice Příční 405 – III. patro.

Správní poplatky
50,- Kč za poskytnutí informace z informačního systému