Pořizování územních a regulačních plánů

Občan a pořizování územních a regulačních plánů

Základní informace
Územní plán a regulační plán mohou po dokončení a vydání výrazně ovlivnit možnost výstavby nebo využití i stávajících nemovitostí.
Proto jsou veřejně projednávány a vlastník i kterýkoliv občan mohou při jejich projednávání hájit svá práva uplatňováním připomínek (kdokoliv) a námitek (vlastník, zástupce veřejnosti).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Občan, zástupce veřejnosti, právní zástupce občana.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Při pořizování územních plánů a regulačních plánů je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem při všech fázích jejich projednávání (tj. projednání zadání, projednání návrhu pro společné jednání, projednání návrhu pro veřejné projednání).
Občan má následující úlohy a pravomoci v procesu pořizování územního nebo regulačního plánu (dále též "ÚPD"):

1) Pořizovatel je povinen veřejnou vyhláškou oznámit místo a den projednávání návrhu zadání ÚPD. Návrh zadání musí být veřejně přístupný po dobu 30 dnů. Každý občan má možnost se s návrhem zadání seznámit a může také písemně uplatnit své připomínky po dobu vystavení.

2) Návrh územního plánu a regulačního plánu pro společné jednání i pro veřejné projednání musí být vystaven a veřejně přístupný po dobu nejméně 30 dnů u pořizovatele a v obci, pro kterou je pořizován. Pořizovatel je povinen tyto skutečnosti a konání veřejného projednání občanům oznámit veřejnou vyhláškou.

3) Ve fázi projednávání návrhu územního plánu a regulačního plánu pro společné jednání může každý uplatnit připomínky.

4) Ve fázi veřejného projednání návrhu územního plánu a regulačního plánu může každý uplatnit připomínky a vlastníci pozemků a staveb a zástupce veřejnosti mohou podat námitky.

Pořizovány mohou být i změny těchto dokumentací, práva občanů jsou shodná jako u návrhu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Občan by měl sledovat vývěsku obce, kde se dozví o veřejném projednávání a svých právech s dostatečným předstihem.

Na které instituci životní situaci řešit
Na obecním úřadu, příp. úřadu územního plánovaní obce s rozšířenou působností - Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu - 5. patro.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádné; chce-li občan uplatnit námitku jako vlastník, musí být schopen vlastnictví nemovitosti prokázat.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro jednotlivé etapy jsou stanoveny stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou.
Rozhodnutí o námitkách se oznamuje do 30 dnů po příslušném rozhodnutí schvalujícího orgánu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít
Informujte se na příslušných úřadech, zda elektronickou službu v tomto případě umožňují.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na projednávání územního (regulačního) plánu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Vydání formou opatření obecné povahy se řídí správním řádem.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Při prokázání nezákonnosti může dojít až ke zrušení části ÚPD v rámci přezkumu z moci úřední, který vykonává příslušný krajský úřad.Osoba, která se domáhá svých práv dotčených v souvislosti s vydáním ÚPD formou opatření obecné povahy, se může s žalobním návrhem obrátit na příslušný správní soud.

Další informace
V případě nejasností se obraťte na obecní úřad nebo příslušný úřad obce s rozšířenou působností či na krajský úřad, v mimořádných případech na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Ministerstvo pro místní rozvoj

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace