Poplatek z pobytu

Na základě OZV Města Bystřice nad Pernštejnem č.1/2021 upozorňujeme občany na poplatek ze pobytu. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

Poplatek je možné zaplatit na pokladně MěÚ, v kanceláři obecního živnostenského úřadu na 2. poschodí (dveře č. 2.5., 2.6) nebo na účet:
9005-0000723751/0100
VS: 315001342
SS: IČO

Termín: vždy do 31. 1. následujícího roku.

Formuláře: 
Ohlášení MP z pobytu
Vyúčtování MP z pobytu

Dotazy můžete směřovat na Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor financí a obecního živnostenského úřadu, Příční 405, 2. poschodí, dveře č. 2.5., 2.6

Ilona Hovorková , tel. 566 590 338 e-mail: ilona.hovorkova@bystricenp.cz
Ing. Květa Straková, tel. 566 590 337 e-mail: kveta.strakova@bystricenp.cz
Ing. Iveta Potůčková Zavřilová tel. 566 590 359 e-mail: iveta.zavrilova @bystricenp.cz.