Odnětí pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa

Souhlas s odnětím pozemku z PUPFL nebo omezením jeho využívání je nutný v případě, že na lesním pozemku  nebudou moci být plněny některé funkce lesa v plném rozsahu. Odnětí může být trvalé nebo dočasné. V obou případech (až na výjimky stanovené zákonem) se platí poplatek za odnětí a náhrada újmy.

Co k tomu potřebuji?
Podat žádost.
Přílohy žádosti:

  • podrobné zdůvodnění požadavku
  • rozsah záboru, doba záboru (trvalé, dočasné)
  • údaje z katastru nemovitostí (výpis z LV, snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán)
  • údaje z LHP nebo LHO o lesních porostech na pozemcích
  • výpočet výše újmy
  • výpočet poplatku za odnětí
  • u dočasného záboru návrh plánu rekultivace
  • územní rozhodnutí
  • vyjádření vlastníka a nájemce pozemků
  • vyjádření odborného lesního hospodáře

Osoby

Refefent Telefon
Ing. Karel Kahule    566 590 304 

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace