Občan a územní plán při koupi nemovitosti, při přípravě výstavby

Občan a územní plán (resp. regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku

Základní informace k životní situaci
Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, koordinují výstavbu apod.Občan se potřebuje ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami využití území stanovenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména:

  • při koupi nemovitosti
  • při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku (např. využít stavbu nebo pozemek pro podnikání)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
V této věci může jednat přímo občan nebo kdokoliv, kdo jej zastupuje.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit, zda:

  • pro obec existuje územní plán
  • pro lokalitu, ve které chcete některý záměr realizovat, existuje regulační plán
  • je území obce dotčeno (ovlivněno) záměry vymezenými v zásadách územního rozvoje kraje a v politice územní rozvoje (v tzv. nadřazených dokumentech územního plánování)
  • pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Zjistěte, zda existují dokumentace uvedené v bodu 06 a z jejich obsahu omezující podmínky pro váš záměr nebo pro využití vámi kupované nemovitosti.

Na které instituci životní situaci řešit
Obecní úřad, Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, 5. patro.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejlépe je mít snímek pozemkové mapy nebo alespoň znát číslo pozemku a katastrální území, kde se nemovitost nachází. Nutné je podat informaci o svém záměru (účel, technické provedení stavby či opatření v území).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
K danému úkonu nejsou potřeba žádné formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Na příslušných úřadech jste oprávněni zdarma nahlížet do výše uvedených dokumentací a dělat si z nich výpisky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro písemné vyřízení žádosti o informace je 30 dnů (dle správního řádu).Při osobní návštěvě v úřední dny vám musí být umožněno nahlédnutí do dokumentací.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a stížnost na postup podle téhož zákona k nadřízenému orgánu povinného subjektu (dotyčné instituce).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Stížnost, žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle správního řádu a správní žaloba podle soudního řádu správního.

Další informace
Můžete se obrátit na příslušný obecní úřad nebo stavební úřad.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Konkrétní informace můžete získat na internetových stránkách příslušných obcí.Obecné informace o územním plánování a stavebním řádu jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace