Katalog dotací

Katalog aktuálních dotačních titulů 
Pro lepší orientaci v dotacích pro naše občany, podnikatele, neziskové organizace i ostatní subjekty připravilo vedení Města Bystřice nad Pernštejnem nový produkt – Katalog aktuálních dotačních titulů. Tento katalog se bude pravidelně jednou měsíčně aktualizovat o nově vyhlášené dotační programy tak, abychom Vám co nejvíce pomohli efektivně využívat možnosti čerpání finančních prostředků.

Dne 20. 2. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejména v § 10a,b, c.
Pokud budete podávat po 20.2. 2015 žádost v rámci již vyhlášených dotačních titulů kraje, je třeba tuto žádost doplnit o níže uvedené náležitosti a to i tehdy pokud dotační titul tyto náležitosti nepožadoval:
Žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci (POZOR tento doklad dokládají i obce a příspěvkové organizace kraje):
   1) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení (pokud již nebylo doloženo v rámci dokladů k právní subjektivitě žadatele), Jedná se například o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou.
   2) osob, s podílem v této právnické osobě, Jedná se například o seznam členů spolku, seznam akcionářů, seznam členů družstva, seznam členů svazku obcí atd.
   3) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu. Jedná se o seznam právnických osob, v kterých má žadatel podíl, je členem apod.

Katalog aktuálních dotačních titulů (březen 2016)