MAP

Město Bystřice nad Pernštejnem se stalo úspěšným žadatelem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem“ je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města Bystřice nad Pernštejnem. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 a bude ukončen v prosinci 2017.
Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Bystřice nad Pernštejnem tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt MŠMT reaguje na plošně přetrvávající nedostatečnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou podporu mezi jednotlivými aktéry v území na úrovni mateřských a základních škol. Místní akční plán (MAP) bude dokumentem, který zajistí provázanost dosavadních strategických materiálů a bude směřovat k naplnění dosavadních a nových cílů. MAP bude také sloužit jako podklad pro zaměření podpory z OP VVV a IROP. V případě IROP jde o nutnou přílohu žádosti o podporu investičních projektů a bez existence MAP bude v území omezeno čerpání dotací z IROP do oblasti vzdělávání.

Koordinátor projektu                                                                                             
Mgr. Lenka Víchová
email: lenka.vichova@bystricenp.cz
tel: 566 590 344, 774 344 568


Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

FINÁLNÍ MAP

ANALYTICKÁ ČÁST - schváleno k 13. 12. 2017

NÁVRHOVÁ ČÁST - schváleno k 13. 12. 2017

AKČNÍ PLÁN - schváleno k 13. 12. 2017

STRATEGICKÝ RÁMEC

Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem - verze č. 3 - platná

Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem - verze č. 2

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN MAP

HARMONOGRAM MAP

EVALUAČNÍ ZPRÁVA - ZÁVĚRČNÁ

KULATÉ STOLY                 Rožná                Bystřice nad Pernštejnem

 

Zkratka MAP znamená Místní akční plán vzdělávání. Tento plán musí být prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a musí zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Při zohlednění místně specifických problémů a potřeb musí vést naše spolupráce k:

 • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

Plán má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty:

 • základní školy
 • mateřské školy
 • obce
 • neziskové organizace
 • Agentura pro sociální začleňování
 • rodiče a další veřejnost

Zacílen má být na následující témata, která jsou prioritní pro MŠMT:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné)
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (povinné)
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (povinné)

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
6. Kariérové poradenství v základních školách
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
11. Investice do rozvoje kapacit základních škol
12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR

ZÁKLADNÍMI výstupy MAP jsou:

 • dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023
 • Akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji

Místní akční plán

Místní akční plán bude zahrnovat analytickou část, strategický rámec a konkrétní opatření (cíl, popis, a kroky k naplnění), která budou tvořena třemi typy aktivit:

 • aktivity jednotlivých škol (na podporu vzdělávání žáků a učitelů se plánují na úrovni škol – tzv. šablony)
 • aktivity spolupráce (podklad pro konkretizaci návazných projektů týkajících se například společného využití odborníka na podporu škol, společného vzdělávání pedagogických pracovníků, ředitelů a vedení škol, vyhledávání vynikajících pedagogických pracovníků jako budoucích mentorů a lídrů, spolupráce škol a rodičů, zařízení zájmového nebo neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů…)
 • infrastruktura (popisuje, jaké investice do infrastruktury jsou potřeba a jak přispívají k naplnění definovaných cílů v ministerstvem určených oblastech, viz. Strategický rámec)

KLÍČOVÉ AKTIVITY:
KA1 - Akční plánování
KA2 - Evaluace
KA3 - Řízení MAP
KA4 - Řízení projektu
Hlavní dvě větve:
- plánování
- budování kapacit

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace