Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?

Vybrané činnosti čili zpracování projektové dokumentace, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy a projektové dokumentace, a odborné vedení stavby nebo její změny.

Projektovou dokumentací je dokumentace
a) stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona,
b) stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115 stavebního zákona,
c) k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116 stavebního zákona,
d) k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117 stavebního zákona,
e) změn staveb uvedených v písmenech a) až d) před jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona,
f) staveb uvedených v písmenech a) až e) k opakovanému stavebnímu řízení nebo dodatečnému povolení stavby podle § 129 stavebního zákona,
g) pro provádění stavby,
h) pro nezbytné úpravy podle § 137 stavebního zákona, nebo
i) vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 2 písm. c) vodního zákona.

Dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i) a k) stavebního zákona může kromě projektanta zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb.

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace