Jednací řád rady

 

J E D N A C Í     Ř Á D

Rady města

Bystřice nad Pernštejnem

 

Rada města Bystřice nad Pernštejnem se usnesla podle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o obcích) na tomto svém jednacím řádu.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1. Jednací řád rady města upravuje přípravu, svolání a průběh schůzí rady města, usnášení a kontrolu plnění usnesení rady města, jakož i další otázky.

1.2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje rada města v mezích zákona.

 

Článek2

Pravomoci rady města

2.1. Rada města rozhoduje ve všech věcech upravených v § 102 odst. 2 zákona o obcích.

2.2. Rada města rozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo.

2.3. Rada města připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva města prostřednictvím městského úřadu.

2.4. Podané návrhy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města a komisí rady města a občanů řeší na základě podkladů, které jí připraví městský úřad.

 

Článek 3

Svolání schůze rady města

3.1. Schůze rady města jsou neveřejné.

3.2. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.

3.3. V případě naléhavé potřeby může starosta svolat mimořádnou schůzi rady města.

3.4. Svolávání je písemné, výjimečně telefonické.

 

Článek 4

Příprava schůze rady města

Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad schůze rady města mají její členové, členové ZM, komise rady města, městský úřad prostřednictvím odborů a statutární orgány organizací, které město zřídilo. Občané mohou předávat návrhy po předchozím projednáním žádosti s příslušným odborem MěÚ nebo vedením města.

 

Článek 5

Účast členů rady města na schůzi

5.1. Člen rady města je povinen zúčastňovat se schůzí rady města, plnit úkoly, které mu uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

5.2. Člen rady města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením schůze rady města. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje rada města.

5.3. Svoji neúčast na schůzi rady města je člen rady města povinen omluvit u starosty s uvedením důvodu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

5.4. Účast na schůzi rady města stvrzují členové svým podpisem do listiny přítomných.

 

Článek 6

Program schůze

6.1. Program schůze rady města navrhuje starosta, který je povinen zařadit do programu všechny předložené návrhy, které splňující náležitosti dle čl. 2.3. a 2.4. tohoto řádu.

6.2. O zařazení jiných návrhů, předložených členům rady města před zahájením schůze nebo návrhů přednesených v průběhu schůze rady města na program schůze rozhodne rada města.

6.3. Požádá-li o to člen rady města, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližší schůze rady města. Nevyhoví-li rada města požadavku člena, musí navrhovateli písemně sdělit důvod nezařazení jeho návrhu.

3.4. Podávat radě města návrhy, připomínky a podněty mohou i občané obce. Podání se vyřizuje bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.

 

Článek 7

Průběh schůze rady města

7.1. Schůzi rady města řídí starosta nebo jiný pověřený zástupce (dále jen starosta).

7.2. Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje schůzi a dbá o to, aby měla pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení schůze přítomna nadpoloviční většina všech členů rady města, ukončí starosta schůzi a opětovně ji svolá nejpozději do 7 dnů.

7.3. V zahajovací části schůze starosta prohlásí, že schůze rady města byla řádně svolána, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny všech členů, dá schválit program schůze a jmenuje dva členy rady města za ověřovatele zápisu z této schůze a zapisovatelku. Potom sdělí, kde byl vyložen zápis z poslední schůze rady města k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

7.4. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny námitky, rozhodne o nich rada města po vyjádření ověřovatelů.

7.5. Zápis z předchozí schůze je při schůzi rady města vyložen k nahlédnutí.

7.6. Úvodní slovo k jednotlivým bodům uvede předkladatel.

7.7. Do rozpravy se přihlašují účastníci schůze zvednutím ruky v průběhu schůze. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

7.8. Rada města může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

7.9. Do rozpravy se mohou členové rady města přihlásit jenom do konce rozpravy. Nikdo, komu starosta neudělí slovo, nemůže se ho ujmout.

7.10. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen rady města, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

Článek 8

Příprava usnesení rady města

8.1. V případě, že je radě města předkládán ke schválení návrh usnesení,vychází z jednotlivých bodů projednávaných tímto orgánem a z rozpravy členů rady města.

8.2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení radě města předkládá starosta.

8.3. Usnesením rady města se ukládají úkoly starostovi, místostarostovi, jiným členům rady města a vedoucím odborů městského úřadu.

 

Článek 9

Hlasování

9.1. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady města.

9.2. Hlasování probíhá po ukončení rozpravy ke každému bodu programu.

9.3. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby rada města hlasovala o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta.

9.4. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

9.5.V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje rada města nejprve o variantě doporučené předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

9.6. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, je nepřijatý.

9.7. Usnesení rady města a nařízení města podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem rady města.

9.8. V případě neodkladného telefonického projednání některého bodu zaznamená starosta jmenovitý výsledek a zapíše ho do zápisu další řádné rady města.

 

Článek 10

Diskuse členů rady města

10.1. Členové rady města mají právo vznášet dotazy, připomínky, podněty na starostu,  místostarostu, ostatní členy RM, tajemníka a přítomné vedoucí odborů městského úřadu, ředitele organizací zřízených nebo založených městem a požadovat od nich vysvětlení.

10.2. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30ti dnů, zpravidla jsou zodpovězeny na další schůzi rady města.

10.3. Pokud tazatel vyjádří nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko rada města.

10.4. Informace budou poskytnuty, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění.

 

Článek 11

Péče o nerušený průběh schůze

11.1. Nikdo nesmí rušit průběh schůze rady města.

11.2. Starosta může vykázat ze zasedací místnosti rušitele schůze.

 

Článek 12

Ukončení schůze rady města

12.1. Starosta prohlásí schůzi rady města za ukončenou, byl-li pořad schůze vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

12.2. Schůzi rady města prohlásí starosta rovněž za ukončenou, klesl-li počet přítomných členů rady města pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména, nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušenou schůzi. V tomto případě:

a) přesune zbývající body programu na další schůzi rady města

b) svolá mimořádnou schůzi rady města

 

Článek 13

Organizačně technické záležitosti schůze rady města

13.1. O průběhu jednání rady města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad. Městský úřad vede evidenci jednotlivých schůzí rady města.

13.2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

13.3. V zápise se uvádí:

a) počet přítomných členů rady města

b) schválený pořad schůze rady města

c) jména určených ověřovatelů zápisu

d) průběh a výsledek hlasování

e) přijatá usnesení

13.4. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů od konaní schůze rady města a podepisují jej starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním a určení ověřovatelé. Musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí. Do zápisu ze schůze rady města mohou nahlížet členové rady města, zastupitelstva města, vedoucí odborů městského úřadu a ředitelé organizací zřízených nebo založených městem. Po uplynutí 10 let je zápis předán okresnímu archivu k archivaci.

13.5. O námitkách člena rady města proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady města.

 

Článek 14

Zabezpečení a kontrola usnesení

Kontrolu plnění usnesení rady města provádí v souladu s ustanovením § 119 odst. 3 zákona o obcích  kontrolní výbor.

 

Článek 15

Schválení

Jednací řád schválila rada města Bystřice nad Pernštejnem na svém zasedání dne 6.9.2011.

 

 

                Bc. Josef Vojta                                                                Ing. Karel Pačiska

            místostarosta města                                                              starosta města

 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace