Formuláře

Odbor životního prostředí
Žádost o závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP pro řízení dle stavebního zákona (docx)
Žádost o závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP pro řízení dle stavebního zákona (rtf)

ZPF
Žádost o udělení souhlasu s trasou
Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o součást zemědělského půdního fondu
Žádost o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Lesní hospodářství
Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí, jímž má být dotčen lesní pozemek
Žádost o souhlas s návrhem územního rozhodnutí na pozemku do 50 m od lesa
Žádost o souhlas s dělením les. pozemků, při kterém výměra jedn. dílu klesne pod 1 ha
Žádost o rozhodnutí v pochybnosti o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
Žádost o odnětí nebo omezení pozemku určeného k plnění funkcí lesa
Vyrozumění orgánu státní správy lesů o záměru provádění mýtní úmyslné těžby
Oznámení změny odborného lesního hospodáře

Myslivost
Návrh na ustanovení myslivecké stráže
Návrh na ustanovení do funkce mysliveckého hospodáře
Žádost o povolení lovu zvěře mimo dobu lovu dle ust. § 40
Snížení stavů zvěře dle § 39
Žádost o vyjádření k lovu spárkaté zvěře dle § 36 odst. 5 zákona
Žádost o vydání loveckého lístku

Odpadové hospodářství
Vedení průběžné evidence odpadů
Obsah identifikační listu nebezpečného odpadu 
Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů na území ČR
Žádost o vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů
Žádost o souhlas k provozu malého zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty

Ochrana ovzduší
Žádost o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší
Žádost o vydání závazného stanoviska k užívání zdroje dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší

Ochrana přírody
Žádost o vydání souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Žádost o vydání povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny (§ 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků (mimo  zvláště chráněné druhy a CITES) (§ 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (§8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) 
Žádost o vydání souhlasu k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz (§ 12 odst. 2  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Žádost o vydání souhlasu s ošetřením památného stromu a ke stanoveným činnostem v ochranném pásmu památného stromu (§ 46 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Žádost o povolení výjimky ze zákazů u památných stromů (§ 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Žádost o vydání osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči (ptáci mimo zvláště chráněné druhy a CITES) (§ 54 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Žádost o vydání vyjádření předběžné informace orgánu ochrany přírody (podle § 90 odst. 23 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Oznámení o havarijním kácení dřevin rostoucích mimo les (dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Rybářství
Žádost o vydání rybářského lístku

Vodní hospodářství
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Žádost o udělení souhlasu
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení
Žádost o vyjádření
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií vodohospodářských úprav
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu
Žádost o schválení havarijního plánu (§ 39) (doc)
Žádost společné oznámení příloha č. 16 (doc)
Žádost společné povolení příloha č.6  docx (doc)

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace