Dědictví

Dědictví
Žadatel předloží:

  • Osvědčení o registraci vozidla – část II. (velký technický průkaz).
  • Osvědčení o registraci vozidla – část I. (malý technický průkaz).
  • Platný doklad o povinném ručení (zelená karta).
  • Usnesení o dědictví, na kterém je vyznačeno nabytí právní moci.
  • Protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní.
  • Plnou moc s úředně ověřeným podpisem – zastupuje-li žadatel nabyvatele.
  • Dědictví je osvobozeno od poplatků.
  • Vyplněnou Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla