Datové schránky

ID datové schránky Města Bystřice nad Pernštejnem – b3mbs36

Datové schránky jsou elektronická úložiště datových zpráv určená ke komunikaci v oblasti veřejné správy. Úřady jejím prostřednictvím doručují své písemnosti – datové zprávy - příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), komunikují tak i s jinými orgány veřejné moci. Datové schránky rovněž slouží občanům k provádění podání vůči orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, je rozhodně rychlejší, levnější a bezpečnější. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zrovnoprávnil papírovou a elektronickou verzi dokumentu. Datová schránka není e-mail, každá je jištěna přes vstupní kód, datové zprávy mají vyšší úroveň důvěryhodnosti než e-maily. Navíc datové zprávy odesílané orgány veřejné moci se elektronicky podepisují a jsou potom opatřeny značkou přesné identifikace odesílatele, mají váhu originálu (jako kdyby vám přišla obálka s červeným, modrým či zeleným pruhem a v ní nějaký dokument opatřený razítkem a podpisem). Datová schránka není ani elektronický archív, nelze si v ní donekonečna shromažďovat zprávy. Každá zpráva zůstane v datové schránce po dobu 90 dní od přihlášení majitele do datové schránky, pak je automaticky vymazána (pokud si její uložení nezajistí adresát jiným způsobem).

Zřízení datové schránky je povinné pro orgány veřejné moci (státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, soudy, notáře a soudní exekutory), právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, právnické osoby zřízené zákonem a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Pro ostatní právnické osoby a fyzické osoby je datová schránka nepovinná, pokud si datovou schránku zřídí, budou jim orgány veřejné moci zasílat veškerou korespondenci v elektronické podobě do datové schránky. Každá datová schránka má svůj jedinečný identifikátor (ID datové schránky), pod kterým je vedena v Informačním systému datových schránek.

Žádost o zřízení datové schránky lze podat osobně na kontaktních místech Czech POINT (např. podatelna Městského úřadu Broumov) nebo přímo na Ministerstvu vnitra ČR a je k ní třeba pouze platný občanský průkaz žadatele. Zřízení datové schránky je bezplatné.

Na pracovištích označených modrým logem Czech POINT lze požádat i o autorizovanou konverzi dokumentů, což je převedení datové zprávy do originálu listinné podoby a naopak. K tomuto úkonu musíte znát ID Vaší datové schránky.

Město Bystřice nad Pernštejnem, jako orgán veřejné moci, má také od 1.11.2009 aktivní datovou schránku. V praxi to znamená, že nyní na podatelně MěÚ přijímáme jak „papírovou“ poštu, tak tu elektronickou, doručenou do datové schránky. Datové zprávy posílají jiné orgány veřejné moci, dále právnické a fyzické osoby mající datovou schránku. Ostatní osoby komunikují s úřadem klasickou cestou – papír a obálka. Rovněž odesílání z podatelny probíhá těmito dvěma způsoby. Každý úředník si před odesláním zásilky musí prověřit, zda má adresát zřízenou datovou schránku, pokud ano, musí se zásilka odeslat jako datová zpráva.

 

obrázek">

 
 

Nová verze aplikace

Hlaste náměty a problémy moderně. Součástí je i Bystřická karta plná slev!

App store Google Play
Nová verze aplikace